İşbu Gizlilik Politikası, https://www.33.fit/ alan adlı web sitesi (“Site”) üzerinden, Fitness and Body Spor A.Ş (kısaca “33” veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili kullanıcıları aşağıda belirtilen konularda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır:

 • Kişisel verilerin neler olduğu;
 • Hangi kişisel verilerinizin işlendiği;
 • Kişisel verilerinizi nasıl ve ne amaçla kullandığımız;
 • Kişisel verilerinizi kimlere aktardığımız;
 • Kişisel verilerinizi nasıl koruma altına aldığımız;
 • Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız;
 • Kişisel verilerle ilgili sorularınız için bizimle nasıl temasa geçebileceğiniz.

Site’ye üyelik işlemi gerçekleştirmek veya üye olmaksızın yalnızca Site’ye giriş yapan tüm kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası kapsamında “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. Tüm Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hususları okumuş ve anlamış kabul edilirler.

Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, gerçek kişilere ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgi kişisel veridir. Tüzel kişilere ilişkin bilgiler ise kişisel veri sayılmamakla birlikte, tüzel kişileri temsilen Site üzerinde işlem gerçekleştiren gerçek kişilere ilişkin bilgiler kişisel veridir. Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen, kaydetme, depolama, muhafaza etme, aktarma, sınıflandırma ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem kişisel veri işleme sayılır.

Site Kullanıcılarının Site’ye Üye olma sırasında sağladıkları ad, soyadı, iletişim bilgileri ve diğer üyelik bilgileri ile Site’ye giriş yapan tüm Kullanıcıların tarayıcı çerez (cookie) bilgileri, IP adresi, ödeme ve kart bilgileri ve site üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere dair tüm kayıtlar kişisel veri sayılmaktadır. Bu veriler 33 tarafından toplanmakta ve kaydedilmektedir. Ayrıca Kullanıcıların Site üzerinde gerçekleştirdikleri yazışmalar, kullanılan içerikler, Site’nin belirli bölümlerinde yazılan yorumlar ve diğer işlemler de 33 tarafından kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

Kullanıcı’nın Site’de sunulan hizmetleri satın alma sırasında sağladıkları banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme bilgileri, 33 tarafından saklanmamakla birlikte bu bilgiler, üyelik satışlarının gerçekleşmesi ve süresi sonunda yenilenebilmesi amacıyla 33’in anlaşmalı bulunduğu üçüncü parti ödeme kuruluşları tarafından saklanmaktadır.

Gerçek kişilere ilişkin olmayan veya gerçek kişilerle ilişkilendirilebilir olmayan bilgiler ise kişisel veri sayılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kullanıcıların kişisel verileri, Site’ye üyelik sırasında veya üyelik sonrasında Kullanıcıların bilgilerini Site üzerinden veya yazılı olarak bizzat sağlamaları, site üzerinden hizmet alımı gerçekleştirmeleri sırasında veya site üzerindeki işlemlerinin otomatik yollarla elektronik veya fiziki ortamlarda kaydedilmesi yoluyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebepleri ve Amaçları

Kullanıcıların kişisel verileri, kanuni sınırlar çerçevesinde 33 tarafından hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Kullanıcıların kişisel verileri başlıca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Kullanıcıların üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi;
 • Kullanıcılarla üyelik satışına ilişkin mesafeli satış sözleşmesi düzenlenebilmesi ve ödemeleri mukabilinde e-fatura düzenlenebilmesi;
 • Kullanıcıların ödeme işlemlerini gerçekleştirilebilmeleri ve üyeliklerinin yenilenmesi;
 • 33’in ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi.

Yukarıda sayılan durumlarla birlikte 33, Kanun veya ilgili mevzuatta sayılan durumların varlığı halinde Kullanıcıların kişisel verilerini toplayabilir ve işleyebilir. Kanunda sayılan durumlar şunlardır:

 • Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Kullanıcı ile 33 arasında Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması veya sözleşme konusu hizmetlerin sunulması için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • 33’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Verilerin Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Çerezler (Cookies)

Çerezler Site’nin Kullanıcı’nın tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, çevrimdışı olsa bile Kullanıcı’nın cihazının ana belleğinde saklanır ve çevrimiçi iken kullanıcının site üzerinde daha önceki oturumdan kalan tercihleri ve ayarlarını siteye bildirmek suretiyle sitenin kullanımını Kullanıcı açısından kolaylaştırır. Çerezler, Kullanıcı Site’ye giriş yaptığı andan itibaren otomatik olarak yüklenir. Ancak Kullanıcı dilerse tarayıcı ayarlarından bu metin dosyalarının yüklenmesini engelleyebilir. Ancak çerezlerin engellenmesi durumunda sitenin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir veya kullanıcının ayarları kaydedilmeyebilir.

Çerezler aynı zamanda hangi sayfaya kaç kişinin giriş yaptığı, bir kişinin herhangi bir internet sayfasını kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın Site’deki davranışları, hangi sayfaları ne kadar ziyaret ettiği vb. veriler de çerezlerle bağdaştırılarak Site tarafından davranışsal reklamcılık amaçlarıyla kullanılabilir. Ancak belirtilen bu amaçlar dışında çerezler, kullanıcının ana belleğinde depolanan verilerin alınması gibi amaçlarla kullanılmaz.

Site tarafından yüklenen çerezler veya üçüncü parti çerezleri, Kullanıcılar tarafından diledikleri takdirde tarayıcı üzerinden silinebilir veya engellenebilir. Çerezler ile ilgili ayarlarınızı, tarayıcınızın gizlilik bölümünde ilgili ayarlar sekmesi üzerinden değiştirebilirsiniz.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

33, elde ettiği kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklamaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanır. Ayrıca Kullanıcının temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla, 33’in meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.

Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 33 tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:

 • Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde 33’e yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 • 33’in ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hosting hizmeti, ödeme hizmeti, e-posta hizmeti veya benzeri hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu hizmet alımları veya işbirliklerinin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 • Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi veya işbirliği kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.

Ayrıca Site’ye üye olan Kullanıcıların, Site üzerinde alıcı veya satıcı olarak gerçekleştirdikleri satış işlemleri, teklif talebi alma ve bunun gibi işlemler gereği, bilgilerinin diğer üye Kullanıcılara veya Site üzerinde faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılara aktarılması gereken durumlarda 33, bu bilgileri üçüncü kişilere aktarabilir.

Kullanıcı’nın Hakları

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında Veri Sorumlusu Cumhuriyet, Hacıahmet Silahşör Cad, Yeniyol Sk. No:2,66 34440 Şişli/İstanbul adresinde mukim Çağlar Uzunali’dir. İlgili kişiler, kendisiyle ilgili:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 • c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • g) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyinfohinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranmış olması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İlgili kişiler, yukarıda yer alan haklarına ilişkin başvurularını, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde bu talepleri dikkate alınmayacaktır.

İlgili kişiler, anılan başvuruyu kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle info@33.fit e-posta adresine gönderilebilir.

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

info@33.fit e-posta adresine yapılan başvuru dilekçelerinde de başvuran kişinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Hükümler

Kişisel veriler, 33 sunucularında veya 33’in anlaşmalı bulunduğu hosting hizmeti sağlayıcı üçüncü kişiler tarafından saklanmaktadır.

33’in gerekli bütün veri güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, 33’in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

33, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanmaz.

Site üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde 33, söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

33, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.